IES JAUME I, Ontinyent

 

Calendari d'escolarització Procés Ordinari, curs 2005/6

 

 

 

 

 

 

Alumnes adscrits ( alumnes de sisé de primària que al curs 2004/05 estan matriculats al C.P. Martínez Valls o C.P. Vicente Gironés)

 

 

 

 

 

 

Nivell

Presentació

Llistes

Llistes

Entrega

Matrícula

sol·licituds

provisionals

definitives

sobres mátrícula

1r d'ESO

del 4 a 29 d'abril

12 de maig

25 de maig

27 de juny

4 de juliol

 

 

 

 

 

 

Alumnes subjectes al procès d'admissió d'alumnat

 

 

 

       

Alumnes que al curs 2004/05 no estan matriculats a l'IES Jaume I.

Alumnes de 4t d'ESO que estan matriculats al curs 2004/05 a l'IES Jaume I i volen continuar al centre en Batxillerat o Cicles Formatius.

Alumnes que estàn matriculats al curs 2004/05 a l'IES Jaume I i volen canviar d'opció formativa al proper curs ( de Batxillerat a cicles formatius).

 

 

 

 

 

 

Nivell

Presentació

Llistes

Llistes

Entrega

Matrícula

sol·licituds

provisionals

definitives

sobres mátrícula

ESO

del 3 al 13 de juny

6 de juliol

13 de juliol

del 11 a 14 de julio

1r i 2n d'ESO 15 de juliol; 3r i 4t d'ESO 18 de juliol

Batxillerat

del 3 al 13 de juny

15 de juliol

21 de juliol

del 15 a 21 de julio

22 de juliol

CFGM

del 3 al 13 de juny

15 de juliol

21 de juliol

del 15 a 21 de julio

25 de juliol

(*) Documentació que han d'aportar:

 

 

 

Fotocòpia del DNI de pare, mare o tutor.

 

 

 

Fotocòpia de l'últim rebut de l'aigua, llum, telèfon o contracte de lloguer.

 

 

Fotocòpia del llibre de família de tots els membres.

 

 

 

Fotocòpia de la declaració de renda de 2003, de totes les fulles, o certificat AEAT de no haver presentat declaració.

(*) Documentació complementària:

 

 

 

 

Ser esportista d'èlit: Certificat de la Direcció Deneral d'Esport.

 

 

 

Minusvalidesa de l'alumne, dels pares o germans: Certificat de minusvalidesa.

 

 

Familia nombrosa: Fotocòpia llibre de família nombrosa.

 

 

 

Pare i mare aturats: Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Els alumnes de 4t d'ESO que estan matriculats al curs 2004/05 a l'IES Jaume I i volen continuar al centre en Batxillerat o Cicles Formatius 

presentaran la sol·licitud de plaça i l' itinerari del 9 al 13 maig ( s'entregarà al tutor/a) i la resta de documentació (*) del 3 al 13 de juny a secretaria.

 

 

 

 

 

 

Alumnes no subjectes al procès d'admissió d'alumnat

 

 

 

 

Alumnes que al curs 2004/05 estan matriculats en 1r, 2n o 3r d'ESO a l'IES Jaume I i volen continuar al centre.

Alumnes que al curs 2004/05 estan matriculats en batxillerat o cicles a l'IES Jaume I i volen continuar al centre.

 

 

 

 

 

 

Tots els alumnes que a l' avaluació  de juny tinguen els requisits de promoció (tot aprovat, una o dos suspeses) faran la matrícula en el Procès Ordinari.

 

 

 

 

 

 

Nivell

Presentació

Entrega

Matrícula

 

 

sol·licituds

sobres mátrícula

        Documentació que cal aportar i que lliurarà al tutor/a:

2n d'ESO

del 9 al 13 de maig

28 de juny

5 de juliol

        Sol.licitud de plaça.

 

3r d'ESO

del 9 al 13 de maig

29 de juny

6 de juliol

        Full de l'itinerari.

 

4t d'ESO

del 9 al 13 de maig

1 de juliol

7 de juliol

 

 

Batxillerat

del 9 al 13 de maig

4 de juliol

19 de juliol

 

 

CFGM

del 9 al 13 de maig

4 de juliol

19 de juliol

 

 

 


 

IES JAUME I, Ontinyent

 

Calendari d'escolarització Procés Extraordinari, curs 2005/6

 

 

 

 

 

 

Alumnes subjectes al procès d'admissió d'alumnat

 

 

 

 

       

Alumnes que al curs 2004/05 no estan matriculats a l'IES Jaume I.

        Alumnes de 4t d'ESO que estan matriculats al curs 2004/05 a l'IES Jaume I i volen continuar al centre en Batxillerat o Cicles Formatius.

        Alumnes que estàn matriculats al curs 2004/05 a l'IES Jaume I i volen canviar d'opció formativa al proper curs ( de Batxillerat a cicles formatius).

 

 

 

 

 

 

Nivell

Presentació

Llistes

Llistes

Entrega

Matrícula

sol·licituds

provisionals

definitives

sobres mátrícula

ESO

 

12 de setembre

14 de setembre

12 de setembre

14 de setembre

Batxillerat

del 1 al 7 de setembre

12 de setembre

14 de setembre

12 de setembre

14 de setembre

CFGM

del 1 al 7 de setembre

12 de setembre

14 de setembre

12 de setembre

14 de setembre

(*) Documentació que han d'aportar

 

 

 

 

Fotocòpia del DNI de pare, mare o tutor.

 

 

 

Fotocòpia de l'últim rebut de l'aigua, llum, telèfon o contracte de lloguer.

 

 

Fotocòpia del llibre de família de tots els membres.

 

 

 

Fotocòpia de la declaració de renda de 2003, de tots els fulls, o certificat AEAT de no haver presentat declaració.

(*) Documentació complementària:

 

 

 

 

Ser esportista d'èlit: Certificat de la Direcció General d'Esport.

 

 

 

Minusvalidesa de l'alumne, dels pares o germans: Certificat de minusvalidesa.

 

 

Familia nombrosa: Fotocòpia llibre de família nombrosa.

 

 

 

Pare i mare aturats: Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnes no subjectes al procès d'admissió d'alumnat

 

 

 

 

     

Alumnes que al curs 2004/05 estan matriculats en 1r, 2n o 3r d'ESO a l'IES Jaume I i volen continuar al centre.

 

Alumnes que al curs 2004/05 estan matriculats en batxillerat o cicles a l'IES Jaume I i volen continuar al centre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell

Presentació

Entrega

Matrícula

 

 

sol·licituds

sobres mátrícula

 

 

2n d'ESO

del 9 al 13 de maig

7 de setembre

9 de setembre

 

 

3r d'ESO

del 9 al 13 de maig

7 de setembre

9 de setembre

 

 

4t d'ESO

del 9 al 13 de maig

7 de setembre

12 de setembre

 

 

Batxillerat

del 9 al 13 de maig

8 de setembre

12 de setembre

 

 

CFGM

del 9 al 13 de maig

8 de setembre

12 de setembre

 

 

 


 

IES JAUME I, Ontinyent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

 

 

 

 

 

Calendari d'escolarització Procés Ordinari, curs 2005/6

 

 

 

 

 

Nivell

Presentació

Entrega

Matrícula

sol·licituds

sobres mátrícula

CFGS

del 28 d'abril al 13 de maig

del 15 a 21 de juliol

del 20 al 27 de juliol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendari d'escolarització Procés Extraordinari, curs 2005/6

 

 

 

 

 

Nivell

Presentació

Entrega

Matrícula

sol·licituds

sobres mátrícula

CFGS

del 1 al 9 de setembre

12 de setembre

14 de setembre